BẠN BIẾT RỒI Ư ? ĐỪNG DẠI THẾ !

Trong số các nhà tu nổi danh về võ thuật tại Mỹ có mục sư Kensho Furuya. Ông theo học võ tại Nhật Bản nhiều năm và sau đó mở võ đuờng truyền thụ võ công tại Mỹ. Nói về yếu tố cần thiết trong luyện võ, võ sư mục sư Furuya đã đưa ra một hình ảnh so sánh : “Qua nhiều năm dạy võ, tôi đã quan sát và thấy rằng võ sinh nào có khả năng chịu lưu ý tới những chi tiết nhỏ nhất là những người đạt hiệu quả tốt hơn”.

Kensho Furuya 6th Dan AikikaiTheo ông, nhiều chi tiết nhỏ nhặt của kỹ thuật cùng các cung cách có vẻ khó hiểu của các ông thầy thường dễ bị các võ sinh bỏ qua. Nhưng chính những điều này mới thực sự quan trọng, quan trọng đến mức có thể giữ vai trò quyết định giá trị thực của các kỹ thuật. Bằng kinh nghiệm bản thân, ông thú thực có nhiều điều ông chỉ hiểu đuợc sau hơn 20 năm truyền thụ võ công. Ông nói “ Cũng may là khi luyện tập tôi đã cố thu nhận và cố thể hiện thật trung thực. Truớc khi hiểu rõ ý nghĩa của những chi tiết nhỏ đó, tôi vẫn ngỡ chúng không có tác dụng quan trọng bao nhiêu. Nhưng, tôi sung sướng vì đã kiên thủ những điều đó. Nếu chỉ do nhất thời không hiểu mà bỏ qua đi thì lúc này, tôi đã đánh mất nhiều điều quý giá.”

Ông phát biểu :” Nhiều võ sinh thuờng đóan dễ dàng truớc một kỹ thuật rằng điều này mình biết rồi, điều kia mình cũng biết rồi. Quả tình học có tập luyện và thuờng thấy những kỹ thuật đó. Nhưng, sẽ hết sức dại dột khi phê phán như thế. Người khôn ngoan sẽ quan sát để so sánh với tất cả những lần khác mà kỹ thuật đó đã đuợc biểu diễn. Chỉ quan sát nhiều lần mới có thể tìm ra đuợc những giá trị thực của các kỹ thuật và lúc đó mới thấy nhiều điều nhỏ nhặt mà mình bỏ qua là đáng quý ngần nào ! ”

Hãy nhớ điều này : “Đừng khinh việc nhỏ, lỗ nhỏ làm đắm thuyền”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s