Linux exercises for examination – Updated !!

Day la 9 bai ma minh co de bai … con cac bai con lai…hoac co cho nao ko hieu thi cac ban cu comment thac mac cho minh hoac wa YM! billyduc1987 …. Chuc moi nguoi thi tot ^^

Vi co 10 bai nhung bai 4 va bai 9 bi trung nen mat 1 bai…ai co bai do thi send cho D, bai 8 va bai 10 phai chay = quyen root, 2 bai nay billy chua chay thu lai trong F9 vi may moi cai lai…mac cong xoa user…ban nao co may ao thi chay thu lai … va bao loi cho D biet de fix loi…giai thuat thi OK do !

1. Viết chương trình in ra n dòng như sau: (n truyền tham số; n=1..30).
VD: n=5
11111
22222
33333
44444
55555

Cần phải kiễm tra:
+ Nếu n < 1 thì báo lỗi và thoát chương trình.
+ Nếu n > 30 thì báo lỗi và thoát chương trình.

echo -n “Nhap n = ”
read n
if [ $n -le 1 -o $n -ge 30 ]
then
echo “Error give n between (1 – 30)”
exit 1
else
for ((i=1;i<=n;i++))
do
for ((j=1;j<=n;j++))
do
echo -n “$i ”
done
echo
done
fi

2. Hãy viết chương trình xuất ra trắng đen như bàn cờ quốc tế n x n (n nhập từ bàn phím)
Phần kiễm tra:
Không cần phải kiễm tra n nhập vào như thế nào.
VD: n được nhập = 9

echo -n “Nhap n = ”
read n
echo
t=0
for((i=1;i<n;i++))
do
t=`expr $i % 2`
if [ $t -eq 1 ]
then
for((j=1;j<n;j++))
do
echo -e -n “33[47m ”
echo -e -n “33[40m ”
done
echo -e “33[0m ”
else
for((j=1;j<n;j++))
do
echo -e -n “33[40m ”
echo -e -n “33[47m ”
done
echo -e “33[0m ”
fi
done
echo -e “33[0m ”

3. Hãy cho biết giá trị của n! (n truyền từ tham số n >= 0) VD:
Nếu n=0 ==> n!=1
Nếu n=1 ==> n!=1
Nếu n=2 ==> n!=2
Nếu n=3 ==> n!=6
Nếu n=4 ==> n!=24

Cần phải kiễm tra:
+ Nếu không có tham số nào thì báo lỗi và thoát chương trình.
+ Nếu n < 0 thì báo lỗi và thoát chương trình.

echo -n “Nhap n giai thua = ”
read n
if [ $n -le 1 ]
then
echo “n! = 1”
else
gt=1
i=1
while [ $i -le $n ]
do
gt=`expr $gt \* $i`
i=`expr $i + 1`
done
echo “n! = $gt”
fi

5. Sử dụng vòng lập for để in “1. Hello Word” n lần (n = 0..100) . với n truyền tham số.
Cần phải kiễm tra:
+ Nếu n < 0 thì báo lỗi và thoát chương trình.
+ Nếu n > 100 thì báo lỗi và thoát chương trình.

echo -n “Nhap n = ”
read n
if [ $n -gt 100 -o $n -lt 0 ]
then
echo “Error…Give number between 0 -> 100 please”
exit 1
else
for ((i=1;i<=n;i++))
do
echo “$i. Hello World”
done
fi

6. Viết chương trình nhận vào 2 số a, b. Cho biết tích 2 số a * b là bao nhiêu.
Cần phải kiễm tra:
+ Nếu không đủ tham số thì báo lỗi và thoát chương trình.

if [ $# -lt 2 -o $# -gt 2 ]
then
echo “Error…give 2 number for multiply”
exit 1
else
echo “Tich $1 * $2 = `expr $1 \* $2`”
fi
7. Viết chương trình in bảng cửu chương n (n = 1..10) (n truyền từ tham số. Nếu không có tham số nào thì default n = 2 Nếu có tham số nhưng không thuộc từ 1..10 thì báo lỗi và thoát chương trình.
Cần phải kiễm tra:
+ Nếu n < 1 thì báo lỗi và thoát chương trình.
+ Nếu n > 10 thì báo lỗi và thoát chương trình.

if [ $# -eq 0 ]
then
n=2
elif [ $# -gt 1 ]
then
echo “Error…Give 1 number for multiply number”
exit 1
else
n=$1
fi
if [ $n -lt 1 -o $n -gt 10 ]
then
echo “hehe…we give u only 1 to 10”
exit 1
else
for((i=1;i<=10;i++))
do
echo “$n * $i = `expr $n \* $i`”
done
fi

8. Viết chương trình:
+ tạo các thư mục /g1
/g2
/g1/u1
/g1/u2

+ Tạo 2 user (user1 và user2) và 2 nhóm (g1 và g2).
+ Cấp quyền cho user1 toàn quyền trên /g1/u1
+ Home dir của user2 là /g1/u2
+ nhóm g2 toàn quyền trên thư mục /g2
+ Nhóm khác chỉ đọc trên thư mục /g2

Phần kiễm tra:
+ Không cần phải kiểm tra gì cả.

mkdir /home/g1
mkdir /home/g1/u1
mkdir /home/g2
mkdir /home/g1/u2
groupadd g1
groupadd g2
useradd -p hihi -d /home/g1/u1 -g g1 u1
chown u1 /home/g1/u1
useradd -p hehe -d /home/g1/u2 -g g1 u2
chgrp g2 /home/g2
chmod 744 /home/g2

chay bai 8 bang quyen root (su -) ./bai8
9. Viết chương trình nhận vào 1 tham số tên của bạn và 1 tham số đường dẫn tên file, rồi xuất ra màn hình nhiều dòng của file , mỗi dòng đều có cấu trúc: : nội dung dòng i”. Với được truyền từ tham số đầu tiên, tên file được truyền tiếp theo.
Cần phải kiễm tra:
+ Nếu thiếu 1 trong những tham số thì báo lỗi và thoát chương trình.
+ Nếu file không tồn tại báo lỗi và thoát chương trình.

if [ $# -lt 2 -o $# -gt 2 ]
then
echo “Error…Give $1 = yourname … give $2 = yourpath”
exit 1
else
name=$1
path=$2
while read linei
do
echo “$linei — $name — $path”
done < $path
fi

./bai9 yourname ./yourpath          ex: ./bai9 billyduc ./text.txt

text.txt

haha
hehe
hihi
hoho
huhu

10. Tạo n user va n/2 nhóm (n nhập từ bàn phím với n > 0 và chẳn): user1 user2 : nhom1; user3, user4: nhom 2.

Cần phải kiễm tra:
+ Nếu không có tham số nào thì báo lỗi và thoát chương trình.
+ Nếu n <= 0 thì báo lỗi và thoát chương trình.

if [ $# -ne 1 ]
then
echo “Error…Give 1 arguments : an even number”
exit 1
else
n=$1
t=`expr n % 2`
if [ $n -lt 1 -a $t -eq 1 ]
then
echo “Error..give even number”
exit 1
else
for((i=1;i<=t;i++))
do
groupadd g$i
j=`expr $i * 2 – 1`
useradd -g g$i u$j
j=`expr $i * 2`
useradd -g g$i u$j
done
done
fi
fi

The End !!
Updated – 2 bai cuoi
# sort danh sach gom nhieu truong khac nhau
if [ ! -e $1 ]
then
echo “File $1 not found”
exit 1
else
tr -s ‘\t’ ‘ ‘ /tmp/sortfile.$$#
while read dong
do
sotu=`echo $dong | wc -w`
holot=`echo $dong | cut -d : -f1`
ten=`echo $dong | cut -d : -f2`
misc=`echo $dong |cut -d : -f3-$sotu`
echo “$ten : $holot : $misc” >> /tmp/sortfile.$$
done
sort /tmp/sortfile.$$ |
while read i
do
sotu=`echo $i | wc -w`
ten=`echo $i | cut -d : -f1`
holot=`echo $i | cut -d : -f2`
misc=`echo $i |cut -d : -f3-$sotu`
echo “$holot $ten $misc”|tr -s ‘\t’ ‘ ‘>> ketquadiem
done
cat ketquadiem
#cat /tmp/sortfile.$$
fi

./baicuoi1 tendanhsach (chay file bai cuoi)

file danh sach
Nguyen Thi Kim : Phuong : TH0003 : 5
Tran Ngoc : Phuc : Th006 : 10
Nguyen Nhat : Quang : TH001 : 8
Nguyen Cong : Tam : TH0010 : 4
Phan Duc : Anh : TH0010 : 7

##################################
#baicuoi2
if [ $# -ne 2 ]
then
echo “Error..Give me one name to find mark and give mark list”
exit 1
else
grep -i $1 $2
fi
#####################################
./baicuoi2 tencantim danhsachcantim
ex: ./baicuoi2 billyduc ketqua.txt

Bravo ^^ Have anyquestion ?? Send it to me ^^

Advertisements

5 thoughts on “Linux exercises for examination – Updated !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s