How to capture a screenshots of your desktop – chụp hình desktop

Nhìn vào cái keyboard và sờ mó vào cái key này và điều kì diệu sẽ xảy ra … :))

1. Nếu bạn muốn capture toàn màn hình desktop của mình thi nhấn Print Screen

Nếu muốn capture cái cửa sổ đang active là cái cửa sổ bạn đang làm việc thì nhấn ALT – Print Scren

Về cái việc nhấn này thì windows hay linux đều như nhau :))

2. 1   Windows :
Mở paint brush lên và paste tấm hình ra.
Photoshop -> New (OK) -> Edit -> paste…

2. 2  Linux – Gnome
Save screenshot với tên nào đó thì tuỳ.
Nếu muốn edit thi open your screenshot with Gthumbs Image Viewer…ALT +C for crop Tool..

2.3 Vista
Ngoài ra trong vista có thể sử dụng 1 công cụ khác để capture là snipping tool. Start -> type snipping tool and select it

3. Save your screenshots..vói phần (format) dịnh dạng là : GIF or PNG  (vì bmp và jpeg làm cho hình bị mờ, lem và giảm chất luợng).

Billy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s